„Dobókocka – Terminator figura” nyereményjáték
hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője
A „Dobókocka – Terminator figura” (a továbbiakban: “Játék”) szervezői és lebonyolítói a Star Network MCN Kft. (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.; cégjegyzék szám: 01 09 338720; adószám: 25156892243), a továbbiakban: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), továbbiakban: “Lebonyolító” végzi.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.2. A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező (nyertesség esetén 18 éves kor alatt szülői hozzájárulás (I. sz. melléklet) szükséges, amit a nyertes köteles bemutatni, ellenkező esetben nem vehet részt a játékban., a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját e-mail címmel („E-mail cím”) és Youtube profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki a Játék időtartama alatt.

4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”), valamint a YouTube által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
A játék 2019.10.17. 17:00 órától – 2019.10.30. 24:00 óráig (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

4. A Játék menete

4.2. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt: A Játékban való részvételhez nézze meg a Filmkockák YouTube csatornáját (https://www.instagram.com/benedeknagy/), majd ott a nyereményjátékot hirdető videó alatt komment szekcióban válaszoljon a videóban feltett kérdésre. A Játékban Pályázatot leadni a Játék időtartama alatt lehet.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó regisztrációval. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Egy Játékos egy darab regisztrációt adhat le.

4.3. Nyertesek kiválasztása
A Játék időtartama alatt összesen 1 nyertes és 2 pótnyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A nyertes kiválasztása véletlenszerű kiválasztás alapján történik. A Lebonyolítók a beküldött érvényes Pályázatok közül választanak. A sorsolás időpontja: 2019.10.30. 16:00. A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.4. Nyeremény átvétele
A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton, e-mailben/YouTube üzenetben/kommentben értesíti, a sorsolást követően -2019.10.30. 16:00– 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 12 (tizenkét) órán belül köteles e-mail útján/YouTube üzenetben/kommentben visszajelezni az Értesítésben megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Lebonyolító észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Lebonyolító által, a Lebonyolító a pónyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton, e-mailben/Instagram üzenetben, kommentben értesíti. A kiválasztást követően – 2019.10.30. 16:00 – 12 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 12 (tizenkét) órán belül köteles e-mailben/Instagram üzenetben visszajelezni. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”- nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.
A nyertes Játékos a nyereményét postai úton, csomagban veheti át / vagy személyesen, amit a Fórum Hungary Filmforgalmazó Kft. juttat el hozzá.

5. A Nyeremény
1 db Terminator figura. A további részletek a játék lezárultát követően kerülnek egyeztetésre a nyertesekkel. Az eseményt a Fórum Hungary Filmforgalmazó Kft támogatja. A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük és személyes átvétel esetén a róluk készült felvételek felhasználásra kerüljenek és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megteszik a felvételek elkészülésekor.

6. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

7. Vegyes rendelkezések
A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékosok nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a YouTube-on, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket az Instagram rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több profillal és / vagy e-mail címmel játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A YouTube semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a YouTube részére, hanem a Szervező részére történik.

Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Star Network MCN Kft. (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.; cégjegyzék szám: 01 09 338720; adószám: 25156892243), által szervezett „Dobókocka – Alita kard” nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok feldolgozásáért a Star Network MCN Kft. (székhely: 2161 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.; cégjegyzék szám: 01 09 338720; adószám: 25156892243) felel (mint „Adatfeldolgozó”).

1. A kezelt személyes adatok köre
A Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelők rendelkezésére:
• Teljes név
• E-mail cím
• Telefonszám
• Születési dátum

2. Az adatkezelés célja és időtartama
Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Google).

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos Pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen szabályzatban írtak szerint kezeljék.

4. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban
Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: postai címen, vagy a support@starnetwork.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

5. Adatbiztonság
Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Google tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

6. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a support@starnetwork.hu e-mail címre, vagy a Budapest 1097 Budapest, Vaskapu utca 20. postai címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
• területileg illetékes bíróságnál.

7. Egyéb rendelkezések
Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.